Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 


English

 


Lesson 19
Heartbreak Hotel, '56. You could put it on the radio and you could hear it and even if you hadn't ever
heard it before, it could be a new song. His appeal is everlasting, you know.
John Lennon always said, "Before Elvis there was nothing" - and it's true. Really, Elvis started a whole
revolution in music - suddenly you heard this 'Heartbreak Hotel' and it was revolutionary. It's hard to
explain now but it was actually revolutionary at that particular time.
It's a very sad song. It's a pity that Elvis's first big hit was a sad song about someone who was
suicidal, you know, the guy's lost his girlfriend. But, sadly in life, a lot of big songs have been sad
songs.
Elvis recorded 'Heartbreak Hotel' in the foyer of the RCA studios in Nashville - that echoey sound -
and because of that, of course, when he sang it on stage afterwards, he never got the same effect. He
wanted an echo effect and that mystery and you can imagine a dark, dingy, lonely 'Heartbreak Hotel' -
the backstreets, which are really dingy, you know and they are very depressing places.
Many people in big cities are very, very lonely but they're lonely because no one communicates with
them. And what Elvis has done more than any other artist I can think of, he's made people
communicate. Elvis has brought people together through the music.
Vocabulary / fjalor
to hear – dëgjoj
appeal - thirrje, këtu: ka kuptim, prek ndienjat e…
everlasting - i përjetshëm
revolutionary - revolucionar
sad - i trishtuar
suicidal – vetëvrasës
guy - djalë, njerito lose – humb
to record - rregjistroj (një disk)
foyer - holl, sallë e hyrjes
echoey sound - tingull me jehonë
stage – skenë
mystery - mister dark – errësirë
dingy - i pistë, i errët, i mbajtur keq
lonely - i vetmuar
backstreet - rrugicë e futur
depressing – depresionuese
to communicate - komunikoj
artist - artist, këngëtar
to bring together - bashkoj, sjell së bashku
Explanations / shpjegime:
it's hard to explain - është e vështirë të shpjegohet
at that particlular time - në atë kohë të caktuar, pikërisht në atë kohë/çast
he never got the same effect - ai nuk e arriti asnjëherë më atë efekt
Elvis has brought people together through the music - Elvisi i ka bashkuar njerëzit përmes
muzikës
- 19 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Lesson 20
It's something good in his voice and, really, if you do feel down, just listen to some of Elvis's gospel
music - ballads, rock 'n' roll even, you know, and it makes you feel better and that's what he wanted to
do, he just wanted to entertain, he just wanted to make people feel - their worry's over, for that hour,
two hours and if he achieved that, he was happy and it really kept him going, I think.
The first time I heard Elvis was on Radio Luxembourg. In Britain in 1956 you didn't have pop music
stations - in fact, hardly anywhere in the world. I'm sure even in America it wasn't very big. But all of a
sudden you were trying to get Radio Luxembourg, and at the time it was all what I call wimp music -
Perry Como, Frank Sinatra, Dean Martin, all wishy washy songs with no teeth - no bite.
He brought this whole range of hits - one after the other, after the other. It's strange 'cos I was so
young, I was only eleven, but more and more and more songs would come out. They were all great
numbers; every single one of them could have got to number one. Amazingly people don't realise that
Elvis never made it to number one with 'Heartbreak Hotel', because Pat Wimp, singer Pat Boone, beat
him to it. In those days to get to number one was fantastic. These days it means nothing. But Pat
Boone kept Elvis Presley off the top spot. And it wasn't 'til 'All Shook Up' came out that Elvis actually,
finally got to number one.
Vocabulary / fjalor
to feel down - ndiehem i dëshpëruar, i mërzitur
to feel better - ndiehem më mirë
to entertain – zbavis
worry - shqetësim, hallto achieve - arrijpop music station - stacione të muzikës pop wimp - njeri i
dobët, pa vlerë; këtu: këngëtar pa vlerë
wishy washy - i dobët,pa vlerë, (këngë "limonatë") teeth – dhëmbë
bite – kafshim
range – gamë
strange - i çuditshëm
'cos (=because) – sepse
to come out - dal në shitje
number - këtu: numër artistik, këngë
number one - vendi i parë (në listën e këngëve më të dëgjuara Hit Parade)
keep off - mbaj larg, pengoj të arrijtop - më i lartë, majë
spot – vend
to get to / to make it to number one - të arrish vendin e parë
amazingly – çuditërisht
to realise - kuptoj, di
singer – këngëtar
actually - faktikisht, në të vërtetë
finally - më në fund
Explanations / shpjegime:
and it really kept him going - dhe ishte pikërisht kjo që e bënte të vazhdonte më tej/që i jepte energji
/ forca për të vazhduar më tej
hardly anywhere in the world - pothuaj asgjëkundi tjetër në botë
even in America it wasn't very big - edhe në Amerikë nuk ishte shumë i përhapur/i njohur
all of a sudden - papritur e pakujtuar
no teeth, no bite - pa dhëmbë - pa kafshim
one after the other - njëri pas tjetrit
more and more songs would come out - do të dilnin gjithnjë e më shumë këngë. Konstrukti Would +
infinitive tregon një veprim të përsëritur në të shkuarën
every single one of them could have got to number one - secili prej tyre mund të kishte shkuar
drejt për së drejti në vendin e parë
(he) beat him to it - ai ia kaloi, i zuri vendin e parë
kept him off the top spot - e mbajti larg vendit të parë
- 20 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Lesson 21
Originally, I intended to do Dixie. It had the connotation of being a strictly southern song that was
associated with racism, and it had been banned in a lot of places. I thought it was unfair, so I made a
ballad out of it.
A lot of people were not aware that President Lincoln over here, you know that was assassinated after
the Civil War, that is the song he requested to be performed on the steps of the White House the day
the Civil War was over. Historically it goes a long way back, you know, and it was written by a man
from the north of the United States.
'Battle Hymn of the Republic' was written by a man from the south of the United States. I know the
song was written for a Broadway play.
And 'All My Trials' was initially a slave song - it was called 'All My Sorrows'. So there were the three
components of the Civil War.
Vocabulary / fjalor
originally - si fillim, në fillim
connotation - nënkuptim
strictly - thjesht, vetëm
southern – jugor
to be associated with sth - është i lidhur/lidhet me diçka
to be banned - me qenë i ndaluar
to be aware - me qenë i ndërgjegjshëm për diçka; kam dijeni; di
to assassinate - vras
civil war - luftë civile
the Civil War - Lufta civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (1861-65)
to request - kërkoj
to perform - shfaq; luaj në skenë; këndoj një këngë
steps – shkallët
to be over - mbaroj, përfundoj
to go a long way back - ka një histori/traditë të gjatë; ka një origjinë të hershme
the north - Veriu
the south – jugu
play - dramë,
initially - si fillim
slave – skllav
a slave song - një këngë skllevërish (e kënduar nga skllevërit)
component - përbërës,
Explanations / shpjegime:
'Dixie' - Një këngë e Konfederatës (së shteteve të jugut të SHBA gjatë luftës civile). Është shkruar nga
një kompozitor nga Veriu, përpara fillimit të luftës.
Kuriozitet: Fjala "dixie" vërtet i referohet zonës poshtë vijës Mason-Dixon (që ndante veriun dhe jugun
gjatë luftës), por besohet se në fakt e ka origjinën nga bankënotat 10-dollarëshe të nxjerra në Nju
Orlinz (New Orleans), që quheshin "dixies" për shkak të fjalës frënge për numrin 10 "dix".
'I made a ballad out of it' - unë bëra një baladë me të; nxorra një baladë prej saj.
(he) was assassinated - atë e vranë
Folja assassinate përdoret zakonisht kur bëhet fjalë për vrasjen e ndonjë figure apo personaliteti të
shquar. Për shembull: President John Keneddy / Martin Luther King was assassinated.
'Battle Hymn of the Republic' - Një tjetër këngë e njohur nga koha e luftës civile. Tekstin e ka
shkruar në vitin 1861 Julia Ward Howe, gruaja e një zyrtari qeveritar, për revistën Atlantic Monthly, për
pesë dollarë. Revista i dha titullin Battle Hymn of the Republic ("Himni për betejë i republikës")
'All My Trials" - Fjala trial në këtë titull ka kuptimin "provë, siklet, vështirësi" që kalon njeriu në jetë
"All My Sorrows" - "Gjithë hallet e mia". Kuptimi i parë i fjalës sorrow është dëshpërim
- 21 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Lesson 22
I was on tour and I was playing a club called The Bitter End in Los Angeles. It was one of those, kind
of, happening nights, you know, where everybody in the business comes in, you know. Joan Baez was
there, and Odetta and Cass Elliott and the Mamas and the Papas. In the middle of the show I started
to do 'Dixie' and it just continued on, you know, the other two songs just happened to find their way in
the song - and it wound up being a trilogy.
Oh, it was just electric. It was one of the most electric performances I've every given in my life. People,
they didn't start clapping for about ten seconds. I got through with the 'Dixie' part of the song and I
looked down and Odetta was sitting down in the front row and she had tears in her eyes.
It was a perfect thing for him because of his voice and also that he's from the South and yet it still says
all the things that I think he would like to say, you know - that he's not a racist, it was kind of a uniting
thing, you know. I think it just kind of touched all those chords in his heart, you know.
The last time I was in Ireland I went to a club and they closed all of the clubs over there with it, with the
Trilogy. They all stand up - it's like an anthem, you know. It was really strange. It's been a very
mystical kind of experience putting together those three pieces.
Vocabulary / fjalor
to be on a tour - me qenë në turne
kind of - si i thonë…
happening night - natë e ngarkuar me ngjarje
trilogy - trilogjito continue on – vazhdoj
to wind up - përfundoj, në fund të fundit u krijua (=to end up)
electric - këtu: entuziazmante; atmosferë e elektrizuar
performance - shfaqje; numri artistik i kryer nga nje artist
to clap – duartrokas
front row - rreshtin e parë
tear – lot
uniting – bashkues
to touch a chord - prek një "tel"; prek ndienjat
anthem - himn (kombëtar)
mystical – mistik
experience – përvojë
to put together - bashkoj
Explanations / shpjegime:
'It was one of those, kind of, happening nights, you know, where everybody in the business
comes in' - ishte një prej atyre netëve të ngarkuara me ngjarje, kur vijnë të gjithë ata që janë të
përfshirë në biznesin (artistik)
'the other two songs just happened to find their way in the song'- dy këngët e tjera hynë si pa
dashur në këngë
'and it wound up being a trilogy' - dhe në fund u krijua një trilogji
'I got through with the 'Dixie' part of the song' - Unë mbarova me pjesën "Dixie" të këngës
"Trilogjia Amerikane")'
'and they closed all of the clubs over there with it, with the Trilogy' - Dhe ata i mbyllnin të gjitha
klubet me të, me trilogjinë'
- 22 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Lesson 23
My name is Andrew Schmidt. My name is Mrs. Annette Schmidt. I've been an Elvis fan since I was 15
and I'm 57.
(Annette) Well, my favourite song is "Love Me Tender". I've always been, like, an Elvis Presley fan and
"Love me tender, love me true", that is something.
(Annette) It makes me feel like … as if I'm in love with my husband all over again. Well, I didn't realise
it until, sort of the last few years since we've been playing Elvis's music. I didn't realise how much I
loved my husband. I've been married now for the last eleven years and I didn't realise we would come
this close.
(Andrew) Love just grows.
Vocabulary / fjalor
tender - i butë; i dhëmbshur
favourite - i preferuar; i parapëlqyer
as if - sikur
husband - burrë; bashkëshort
to be in love - me qenë i dashuruar me dikë
all over again - edhe një herë nga e para
to realise - kuptoj; ma merr mendja
to be married - këtu: kemi (11 vjet) që jemi martuar
to grow – rritem
Explanations / shpjegime:
'It makes me feel like..' - më bën të ndiehem sikur…
'I didn't realise we would come this close' - nuk ma merrte mendja që do të ishim kaq të afërt me
njeri-tjetrin
I've been married now for the last eleven years - kam 11 vjet që jam martuar
to get married - martohem (lidhet me aktin e martesës/ceremoninë)
to be married - me qenë i martuar
Lesson 24
(Andrew): I asked somebody if there was any chance of me travelling to go and see Elvis Presley live,
which I wanted to in 1972 when he was appearing at Madison Square Gardens. I didn't know that my
name would be put in a hat - I just completely forgot about it. I was saying to the wife, "I hope the
dream comes true." We both wanted to go and see Elvis. The dream came true in 1990. It was as
though a brick had hit us, or something. I don't believe this - you're pulling a fast one. Show me the
details and I'll believe it.
(Annette): He turned round and told me, "You'll need a passport." I turned round and said, "What do I
need a passport for? I haven't got one." So he turned round and said to me, "You may need a
passport," he said, "'cos you're going to Memphis." I said, Eh? I said, "You must be joking." I still can't
believe it even now.
(Andrew): It was a nine-day holiday that nobody will ever forget.
- 23 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
(Andrew): The most emotional bit was when we went to Tupelo, the shack that his parents lived in. It
was only a bedroom and a kitchen, I think. One long bed, that was all. A few yards away was that
chapel that Elvis actually played the organ.
(Annette): I've even placed a rose on the, on his grave and I've sort of got so emotionally upset,
choking now, very emotionally upset.
Vocabulary / fjalor
to ask - pyes, kërkoj të di
chance - mundësi, shans
to appear - dal, shfaqem; këtu: dal në skenë
to forget – harroj
to need - kam nevojë për
passport – pasaportë
to believe – besoj
shack - kasolle, shtëpi e vogël dhe e varfër
parents – prindër
bedroom - dhomë gjumi
kitchen – kuzhinë
chapel - kishë e vogël; kapelë
to play the organ - i bie organos
to place - vendos
rose – trëndafil
grave – varr
upset - i shqetësuar, i emocionuar
to choke - më merret fryma; mbytem; nuk marrë dot frymë (nga emocioni)
Explanations / shpjegime:
to see Elvis Presley live - të shoh Elvis Presleyn duke kënduar drejtpërsëdrejti në skenë
to put in a hat - vendos emrat në një kapele si formë llotarie
I hope the dream comes true - shpresoj që ëndërra të bëhet realitet
It was as though a brick had hit us, or something - ishte tamam sikur na goditën me tullë, apo një
gjë e tillë (
you're pulling a fast one - po tallesh me mua; po më mashtron
you must be joking - Tallesh!;
a nine-day holiday - pushime nëntë ditore
the most emotional bit - pjesa më emocionuese; çasti më emocionues
Lesson 25
I was his tailor. I took care of him when he was on the road, when he first started out until he ended. I
put Elvis's first suit on and his last suit.
It was in the fifties. He was working round at the theatre, at the Lowe's Theatre, and he used to take
breaks, come around to the store. I didn't know who this gentleman was - he was looking in the
window and I invited him in.I mean, real polite, a real nice guy, a gentleman.
But anyway he looked around. He told me, he said, well you know what, he said, I don't have no
money now, he said, but when I get rich I'll buy you out. I said do me a favour, son, I said, don't buy
me out, just buy from me. He said I appreciate it very much, so he walked out, unbeknown to me who
he was.
- 24 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
But anyway he started coming back into the store, looking round, buying one or two or three pieces,
and then he got a deal with Sam Philips of the Sun Recording Company and all at once he come
down here, he said I've got a gig, I've got to go on stage, on television. I thought well, that's fantastic,
you know, this guy's doing really good. I really still didn't know who he was. He said I have to have
some clothes to go on stage. I said, OK, we'll take care of you.
Vocabulary / fjalor
to take care of sb - me u kujdes për dikë
to be on the road - me qenë në udhëtim, në turne
suit – kostum
the fifties - vitet '50
to take breaks - bëj pushim)
to come around - vinte, kalonte (nga dyqani)
to invite in - e ftova brenda
to look round - shihte rreth e qark
to get rich - behem i pasur; pasurohem
to buy sb out - blej gjithë dyqanin
to appreciate - këtu: faleminderit shumë
unbeknown (=unknown) - i panjohur
store – dyqan
to get a deal - këtu: fitoj një kontratë; bëj një marrëveshje
gig - kontratë për koncert
to go on stage/on television - dal në skenë; në televizor
clothes - rroba, tesha
Explanations / shpjegime:
when he first started out until he ended - që kur filloi së pari dhe deri kur mbaroi
real polite, real nice guy - djalë shumë i sjellshëm, shumë i mirë
I don't have no money now (formë jogramatikore e "I haven't got any money now" që përdoret
sidomos në dialektet e jugut të SHBA) - tani nuk kam para
anyway …. - megjithatë, sidoqoftë, pavarësisht
this guy is doing really good (forma korrekte gramatikore është "this guy is doing really well) -
përdoret në shtetet e jugut të SHBA - ky djalë po ecën vërtet mirë
Lesson 26
Ah. We got a winner here. I said, we've got to get some different clothes for him; something that would
be real sharp - nobody else would have something like this. He said OK, so that's when we started
getting together, getting our merchandise together and every time he'd come in, we had something
different for him, something sharp, something that nobody else had. You know, I didn't want everybody
to be wearing what Elvis had. And the guy was fantastic.
Unbelievable.
But, he was our PR man for everything he wore. "Where did you get it? Elvis, where do you get your
clothes?" "Lansky Brothers in Memphis." Man, I tell you, he was crazy about all this merchandise that
we had, I mean real sharp stuff, different stuff, mohair, different shirts, different kinds shirts, different
kinds of jackets, we had all kinds of big balloon sleeves, the rolled collar shirt.
I showed him how to do that. You know, when you rolled a collar on the back, up on his hair, you
know, "I don't want to mess my ducktail." I said, Oh man, don't worry about it, this is something new.
And you know, he'd kind of give you that giggle, that laugh and from there, that's when he started
going with that turned up collar.
- 25 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Vocabulary / fjalor
Winner - fitues, njeri që bën përpara në jetë
sharp - (për rrobat) modern, i kohës, që bie në sy
to get together - takohem, mblidhem (per njerëzit); mbledh (për sendet)
merchandise - mallra, gjëra të blera
to wear - vesh (rroba)
guy - djalë, njeri
unbelievable - i pabesueshëm
PR (Public Relations) - agjenti i marrëdhënieve publike; agjenti i firmës së reklamave (nënkupton që
Elvis i bënte reklamë dyqanit me rrobat që vishte
he was our PR man - këtu: ai ishte agjenti ynë i reklamës
stuff - mallra; gjëra; këtu: rroba
shirts – këmisha
jackets – xhaketa
balloon sleeves - mëngë të fryra
rolled collar shirt - këmisha me jakë të shpërveshur
to roll up - këtu: me ngritë (jakën); përvesh
on the back - nga mbrapa, në zverk
hair – flokë
duck – rosë
ducktail - (bisht rose) këtu: pjesa e flokëve në zverk
to mess (up) ducktail - mos më prish flokët nga mbrapa
to worry - shqetësohem
giggle - qeshje çapkëne (duke lëshuar tinguj grykore)
laugh – qesh
turned up collar - jaka e ngritur
Explanations / shpjegime:
we got a winner here - kemi të bëjmë me një njeri të suksesshëm
he was our PR man for everything he wore - ai ishte agjenti ynë i reklamës për çdo gjë që vishte
Lesson 27
Here is Klaus Renft from Berlin. "I'm a rock music man. I play rock 'n' roll, beat, soul und jazz."
Eine lange Zeit im Rock 'n' Roll-Geschäft, über 40 Jahre gearbeitet. Und, bin einer ……I've worked in
the rock music business for a long time, over 40 years in fact. I've even become one of the most
popular cult figures on the German music scene. We call it "Kraut-rock." It's a kind of joke - but really
quite rude. British people call Germans "Krauts" which means cabbage, because in Germany we eat a
lot of cabbage. It's a bit rude, but we call the kind of music we play "Kraut-rock".
I loved Elvis's early work, all the songs he recorded in the 50's - 'Don't be Cruel', 'Heartbreak Hotel',
'Tutti Frutti' and 'Jailhouse Rock', of course. Those were the songs that we used to try and copy and
we really, really loved them. He was such an idol for us - all that untamed rock music was fantastic..
We really liked 'Jailhouse Rock' and we wanted to experience that feeling of freedom that you could
feel in the music. The drumbeats, all the drum riffs, really sent the mood right up to the ceiling. You
know rock 'n' roll isn't a question of lyrics, it's a lifestyle, it's freedom, it's a protest against the powersthat-
be. That's how we understood it. That was the most important thing for us.
- 26 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Vocabulary / fjalor
jailhouse (AmE) – burg
German music scene - skena muzikore gjermane
joke – shaka
rude - e pasjellshme, e pahijshme
to call - quaj
to eat - ha (ushqim)
cabbage – lakër
to copy - kopjoj
untamed - i pashtruar; spontan, kryengritës; vjen nga folja tame - zbus një kafshë të egër
to experience – përjetoj
feeling – ndienja
freedom – liri
to feel – ndiej
drumbeats - ritmi i daulles/baterisë së perkusionit
riffs - (in pop and jazz: a short repeated pattern of notes) - një term që përdoret në muzikën pop dhe
xhez: një sekuencë e shkurtër notash që përsëritet)
question - këtu: çështje, punë
lyrics - fjalët e një kënge; teksti i njëkënge
lifestyle - mënyrë jetese
protest – protestë
the powers-that-be - pushteti ekzistues
Explanations / shpjegime:
Kraut - fjala gjermanisht për lakër nga e cila vjen edhe: Kraut-rock
(they) really sent the mood right up to the ceiling - [ato] vërtet që ta ngrinin gjendjen shpirtërore lart
deri në tavan
mood - humor; gjendje shpirtërore
Lesson 28
In music we found a feeling of freedom, of getting out of the narrow-minded DDR - the Deutsche
Demokratische Republik. There was a wall, so we couldn't leave and we had to rely on information
coming in from West Berlin or the military forces radio AFN and the BBC.
When the Rolling Stones came to do a concert in West Germany, the authorities in East Germany took
fright and decided to ban us for life. That was a really big setback for us because we had hoped that it
would be possible to establish our own youth culture in the DDR. The government really took fright
and all the rock groups like ours were banned in 1965. We ended up having a Big Beat Revolt in
Leipzig, where lots of people were arrested and thrown in jail.
We weren't allowed to appear in Leipzig any more, so we took to the countryside. All our fans joined
us, by tram and bicycle, and the performances were played in village inns. It often happened that the
police cracked down on these venues, under some pretext, like for example dancing apart was
forbidden in the GDR and young people, of course, would dance apart when they were dancing to
rock 'n roll. So there were arrests.
That was out of the question! You were completely isolated from the outside world. Some people went
in and out of jail. Others were forced to work for certain companies. In the worst cases we were put to
work in workhouses, and in Leipzig that usually meant really hard manual work in the coal mines.
- 27 -
© BBC MMI Mësojmë anglisht sipas metodës së BBC-së
Vocabulary / fjalor
feeling – ndienjë
freedom – liri
to get out - dal
narrow-minded - mendje ngushtë
wall -mur; këtu: muri i Berlinit
to rely on sth - i var shpresat tek diçka, mbështetesh tek dicka
military forces radio - radio e forcave ushtarake
the authorities – autoritetet
to take fright - frikësohem
rock group - grup i muzikës rock
to ban for life - ndaloj përgjithmonë; ndaloj për jetë
setback - hap prapa; humbjeto hope - shpresoj
to establish - krijoj, vendos
youth culture - kulturë rinore
to end up – përfundoj
to arrest – arrestoj
to throw in jail - hedh në burg
to allow – lekoj
to appear - shfaqem, dal në skenë
 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc