Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

 
Numrat
 
Një numër është një objekt matematik përdorur në numërimit dhe të matur. A notational symbol which represents a number is called a numeral , but in common usage the word number is used for both the abstract object and the symbol, as well as for the word for the number. Një simbol notational e cila paraqet një numër të quhet një shifër, por në përdorim të përbashkët të numrit fjalë është përdorur për të dy objekt abstrakte dhe simboli, si edhe për fjalën për numrin. In addition to their use in counting and measuring, numerals are often used for labels ( telephone numbers ), for ordering ( serial numbers ), and for codes ( ISBNs ). Përveç përdorimit të tyre në numërimi dhe matja, Numrat janë përdorur shpesh për etiketat (numrat e telefonit), për urdhërimin (numrat serik), dhe për kodet (ISBNs). In mathematics , the definition of number has been extended over the years to include such numbers as zero , negative numbers , rational numbers , irrational numbers , and complex numbers . Në matematikë, përcaktimin e numrit është shtrirë gjatë viteve të përfshijë numër të tillë si zero, numrat negative, numrat racional, numrat e paarsyeshme, dhe numrat komplekse.

Certain procedures which take one or more numbers as input and produce a number as output are called numerical operations . Unary operations take a single input number and produce a single output number. Disa procedura të cilat marrin një apo më shumë numra si input dhe për të prodhuar një numër të prodhimit quhen operacione numerik. Operacionet Unary marrë një numër të vetëm të dhëna dhe për të prodhuar një numër të vetëm prodhimi. For example, the successor operation adds one to an integer, thus the successor of 4 is 5. Për shembull, operacion pasardhësi i shton një deri në një numër të plotë, kështu pasardhës i 4 është 5. More common are binary operations which take two input numbers and produce a single output number. Më të zakonshme janë operacione binare të cilat marrin dy numra të dhëna dhe për të prodhuar një numër të vetëm prodhimi. Examples of binary operations include addition , subtraction , multiplication , division , and exponentiation . Shembuj të veprimeve binare janë Përveç kësaj, zbritje, shumëzim, ndarje, dhe exponentiation. The study of numerical operations is called arithmetic . Studimi i operacioneve numerike quhet aritmetikë.

The branch of mathematics that studies structure in number systems, by means of topics such as groups , rings and fields , is called abstract algebra . Degë e matematikës që studion strukturën në sistemet e numrave, me anë të temave të tilla si grupe, unazat dhe fushat, quhet Algjebra abstrakte.


Numrat natyrore


Numrat më të njohur janë numra natyral apo duke numëruar numrin: një, dy, tre, dhe kështu me radhë.

In the base ten number system, in almost universal use today for arithmetic operations, the symbols for natural numbers are written using ten digits : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Në bazë të dhjetë numri i sistemit, në përdorim pothuajse universale sot për operacionet aritmetike, simbolet për numrat natyrore janë shkruar duke përdorur dhjetë shifra: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dhe 9. In this base ten system, the rightmost digit of a natural number has a place value of one, and every other digit has a place value ten times that of the place value of the digit to its right. Në këtë bazë dhjetë sistemit, rightmost shifrat e një numri natyror ka një vlerë vend të një, dhe çdo shifra të tjera ka një vlerë vend dhjetë herë që të vlerës vendin e shifra për të drejtën e saj. The symbol for the set of all natural numbers is N , also written Simboli për të vendosur e të gjithë numrat natyral është i N, shkruar gjithashtu . .

In set theory , which is capable of acting as an axiomatic foundation for modern mathematics, natural numbers can be represented by classes of equivalent sets. Në vendosur teori, e cila është e aftë për të vepruar si një bazë axiomatic për matematikën moderne, numrat natyrore mund të përfaqësohet nga klasa e përcakton ekuivalente. For instance, the number 3 can be represented as the class of all sets that have exactly three elements. Për shembull, numri 3 mund të përfaqësohet si klasë e të gjitha vendos që kanë pikërisht tre elemente. Alternatively, in Peano Arithmetic , the number 3 is represented as sss0, where s is the "successor" function. Nga ana tjetër, në Peano Aritmetike, numri 3 është e përfaqësuar si sss0, ku s është "pasues" funksion. Many different representations are possible; all that is needed to formally represent 3 is to inscribe a certain symbol or pattern of symbols 3 times. Përfaqësime Shumë të ndryshme janë të mundshme, të gjitha që është e nevojshme që të paraqesin zyrtarisht 3 është për të gdhend një simbol të caktuar apo model i simboleve 3 herë.


INTEGERS

Numrat negative janë numra që janë më pak se zero. They are the opposite of positive numbers. Ata janë të kundërta të numrave pozitiv. For example, if a positive number indicates a bank deposit, then a negative number indicates a withdrawal of the same amount. Për shembull, nëse një numër pozitiv tregon një depozitë bankare, pastaj një numër negativ tregon një tërheqje të njëjtën sasi. Negative numbers are usually written by a negative sign (also called a minus sign) in front of the number they are the opposite of. Numrat negative janë shkruar zakonisht nga një shenjë negativ (i quajtur edhe një shenjë minus) përpara e numrit ata janë e kundërta e. Thus the opposite of 7 is written −7. Kështu e kundërta e 7 është shkruar -7. When the set of negative numbers is combined with the natural numbers and zero, the result is the set of integer numbers, also called integers , Z also written Kur të caktuar të numrave negativ është i kombinuar me numrat natyrore dhe zero, rezultati është i vendosur të numrave numër i plotë, i quajtur gjithashtu integers, Z shkruar edhe . Here the letter Z comes from the German word Zahl , (plural Zahlen ). . Këtu letër Z Zahl vjen nga fjala gjermane, (Zahlen shumës).


Numrat racional


Një numër racional është një numër që mund të shprehet si një fraksion me një numërues numër të plotë dhe një jo-zero emërues numër natyror. The fraction m / n or M fraksion / n ose


m represents equal parts, where n equal parts of that size make up one whole. m përfaqëson pjesë të barabarta, ku n pjesë të barabartë të madhësisë që përbëjnë një tërësi. Two different fractions may correspond to the same rational number; for example 1/2 and 2/4 are equal, that is: Dy fraksionet e ndryshme mund të korrespondojnë me numrin e njejtë racionale, për shembull, 1 / 2 dhe 2 / 4 janë të barabartë, që është:


If the absolute value of m is greater than n , then the absolute value of the fraction is greater than 1. Nëse vlera absolute e m është më i madh se n, atëherë vlera absolute të fraksion është më i madh se 1. Fractions can be greater than, less than, or equal to 1 and can also be positive, negative, or zero. Fraksionet mund të jetë më e madhe se, më pak se, ose e barabartë me 1 dhe gjithashtu mund të jenë pozitive, negative ose zero. The set of all rational numbers includes the integers, since every integer can be written as a fraction with denominator 1. Një sërë të gjithë numrat racional përfshin integers, sepse çdo numër të plotë mund të shkruhet si një fraksion me emërues 1. For example −7 can be written −7/1. Për shembull -7 mund të jetë shkruar -7 / 1. The symbol for the rational numbers is Q (for quotient ), also written Simboli për numrat racional është P (për koeficientin), shkruar gjithashtu . .


Numrat Real


The numrat reale të përfshijë të gjithë numrat e matjes. Real numbers are usually written using decimal numerals, in which a decimal point is placed to the right of the digit with place value one. Numrat reale janë shkruar duke përdorur zakonisht Numrat decimal, në të cilin një pikë dhjetore është vendosur që të drejtën e shifra me vlerë një vend. Each digit to the right of the decimal point has a place value one-tenth of the place value of the digit to its left. Çdo shifër në të djathtë të pikës dhjetore ka një vlerë vend një të dhjetën e vlerës vendin e shifra në të majtë të saj. Thus Kështu


represents 1 hundred, 2 tens, 3 ones, 4 tenths, 5 hundredths, and 6 thousandths. përfaqëson 1 njëqind, dhjetëra 2, 3 ato, 4 tenths, 5 hundredths, dhe 6 thousandths. In saying the number, the decimal is read "point", thus: "one two three point four five six ". Në numrin duke thënë se, të numrit dhjetor është lexuar "pika", kështu: "një dy tre katër pikë pesë gjashtë". In the US and UK and a number of other countries, the decimal point is represented by a period , whereas in continental Europe and certain other countries the decimal point is represented by a comma . Në SHBA dhe Britania e Madhe dhe një numër të vendeve të tjera, pika e numrit dhjetor është e përfaqësuar nga një periudhë, kurse në Evropën kontinentale dhe në vendet të tjera të caktuara në pikën numrit dhjetor është e përfaqësuar nga një presje. Zero is often written as 0.0 when necessary to indicate that it is to be treated as a real number rather than as an integer. Zero është shkruar shpesh si 0,0 kur është e nevojshme për të treguar se ajo duhet të trajtohet si një numër real dhe jo si një numër të plotë. Negative real numbers are written with a preceding minus sign : Numrat negative vërtetë janë shkruar me një shenjë minus e mësipërm:


Every rational number is also a real number. Çdo numër racional është gjithashtu një numër real. To write a fraction as a decimal, divide the numerator by the denominator. Për të shkruar një pjesë si një dhjetore, ndani llogaritës nga emërues. It is not the case, however, that every real number is rational. Kjo nuk është rasti, megjithatë, se çdo numër i vërtetë është racional. If a real number cannot be written as a fraction of two integers, it is called irrational . Nëse një numër i vërtetë nuk mund të shkruhet si një pjesë e dy integers, është quajtur irracionale. A decimal that can be written as a fraction either ends (terminates) or forever repeats , because it is the answer to a problem in division. Një dhjetore që mund të shkruhet si një fraksion ose mbaron (përfundon) ose përgjithmonë e përsërit, sepse kjo është përgjigje për një problem në ndarje. Thus the real number 0.5 can be written as 1/2 and the real number 0.333... Kështu numri real 0,5 mund të shkruhet si 1 / 2 dhe numrin e vërtetë 0,333 ... (forever repeating threes) can be written as 1/3. (threes përgjithmonë përsëritur) mund të shkruhet si 1 / 3. On the other hand, the real number π ( pi ), the ratio of the circumference of any circle to its diameter , is Nga ana tjetër, numri i vërtetë π (pi), raporti i perimetrin e çdo rrethi për të diametrit të saj, është


Since the decimal neither ends nor forever repeats, it cannot be written as a fraction, and is an example of an irrational number. Që dhjetore dhe as nuk përfundon përgjithmonë e përsërit, nuk mund të shkruhet si një pjesë, dhe është një shembull i një numri paarsyeshme. Other irrational numbers include Numra të tjerë të paarsyeshme të përfshijë


(the square root of 2 , that is, the positive number whose square is 2). (rrënja katrore e 2, që është, numri i të cilëve është pozitive katror 2).

Thus 1.0 and 0.999... are two different decimal numerals representing the natural number 1. Kështu 1.0 dhe 0,999 ... janë dy të ndryshme Numrat decimal që përfaqëson numrin natyror 1. There are infinitely many other ways of representing the number 1, for example 2/2, 3/3, 1.00, 1.000, and so on. Ka mënyra pafundësisht shumë të tjera të përfaqësojnë numrin 1, për shembull 2 / 2, 3 / 3, 1,00, 1,000, dhe kështu me radhë.

Every real number is either rational or irrational. Çdo numër real apo racional ose është e paarsyeshme. Every real number corresponds to a point on the number line . Çdo numër real korrespondon me një pikë në linjë numrin. The real numbers also have an important but highly technical property called the least upper bound property. Numrat e vërtetë gjithashtu kanë një pronë shumë të rëndësishme, por teknike të quajtur pronës së sipërme të lidhura. The symbol for the real numbers is R or Simboli për numrin e vërtetë është R ose . .

When a real number represents a measurement , there is always a margin of error . Kur një numër të vërtetë përfaqëson një matje, ka gjithmonë një diferencë të gabimit. This is often indicated by rounding or truncating a decimal, so that digits that suggest a greater accuracy than the measurement itself are removed. Kjo tregohet shpesh nga arrestimi apo truncating një dhjetore, kështu që shifra që sugjerojnë një saktësi më të madhe se matjen vetë janë hequr. The remaining digits are called significant digits . The shifra e mbetur quhen shifra të konsiderueshme. For example, measurements with a ruler can seldom be made without a margin of error of at least 0.01 meters. Për shembull, matje me një sundimtar rrallë mund të bëhet pa një diferencë të gabimit prej së paku 0,01 metra. If the sides of a rectangle are measured as 1.23 meters and 4.56 meters, then multiplication gives an area for the rectangle of 5.6088 square meters. Nëse palët e një drejtkëndësh maten si 1,23 m dhe 4,56 metra, pastaj shumëzimit jep një zonë për drejtkëndësh i 5,6088 metra katrore. Since only the first two digits after the decimal place are significant, this is usually rounded to 5.61. Pasi që vetëm para dy shifra pas presjes dhjetore vend janë të rëndësishme, kjo është rrumbullakuar zakonisht në 5,61.


Numrat Kompleks


Zhvendosja në një nivel më të madh të abstraksionit, numri real mund të zgjatet në numrat komplekse. This set of numbers arose, historically, from the question of whether a negative number can have a square root . Ky grup u ngrit e numrave, historikisht, nga pyetja nëse një numër negativ mund të ketë një rrënjë katrore. This led to the invention of a new number: the square root of negative one, denoted by i , a symbol assigned by Leonhard Euler , and called the imaginary unit . Kjo çoi në shpikjen e një numri të ri: rrënja katrore e një negativ, pėrcaktuara nga i, një simbol të caktuar nga Leonhard Euler, dhe e quajti njësi imagjinare. The complex numbers consist of all numbers of the form Numrat kompleks të përbëhet nga të gjithë numrat e formë


where a and b are real numbers. ku a dhe b janë numra realë. In the expression a + bi , the real number a is called the real part and bi is called the imaginary part . Në shprehje a + bi, numrin e vërtetë të quhet pjesa reale dhe bi quhet pjesë imagjinar. If the real part of a complex number is zero, then the number is called an imaginary number or is referred to as purely imaginary ; if the imaginary part is zero, then the number is a real number. Nëse pjesa e vërtetë e një numri kompleks është zero, atëherë numri quhet një numër i imagjinuar apo i referohemi si thjesht imagjinare, e nëse pjesa imagjinare është zero, atëherë numri është një numër real. Thus the real numbers are a subset of the complex numbers. Kështu shifrat reale janë një mesin e numrave kompleks. If the real and imaginary parts of a complex number are both integers, then the number is called a Gaussian integer . Në qoftë se pjesët reale dhe imagjinare e një numri kompleks janë dy integers, atëherë numri quhet numer i plote Gaussian. The symbol for the complex numbers is C or Simboli për një numër kompleks është C . .

In abstract algebra , the complex numbers are an example of an algebraically closed field , meaning that every polynomial with complex coefficients can be factored into linear factors. Në Algjebra abstrakte, numrat kompleks janë një shembull i një fushe mënyrë algjebrike të mbyllura, do të thotë se çdo polinom me koeficientët komplekse mund të jenë faktorë në faktorë lineare. Like the real number system, the complex number system is a field and is complete , but unlike the real numbers it is not ordered . Ashtu si sistem numrin e vërtetë, sistemi kompleks numri është një fushë dhe është i plotë, por ndryshe nga numrat e vërtetë nuk është e urdhëruar. That is, there is no meaning in saying that i is greater than 1, nor is there any meaning in saying that that i is less than 1. Kjo është, nuk ka kuptim në duke thënë se i është më i madh se 1, as ka ndonjë kuptim në duke thënë se kjo i është më pak se 1. In technical terms, the complex numbers lack the trichotomy property . Në terma teknike, numrat kompleks mungon ndarje në tri pjesa e pronës.

Complex numbers correspond to points on the complex plane , sometimes called the Argand plane. Numrat Kompleks korrespondojnë me pikë në planin kompleks, ndonjëherë i quajtur aeroplan Argand.

Each of the number systems mentioned above is a proper subset of the next number system. Secili nga sistemet e numrave të përmendura më sipër është një mesin e duhur të sistemit numrin e ardhshëm. Symbolically, Simbolikisht, . .


 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc