Kjo Faqe është Offline qe një kohë të gjatë.
Faqja është ndërtuar nga A. Qorri boni-619@hotmail.com

      
 

Teknologjia

Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me të njeriut, si dhe përdorimit të llojeve të tjera të kafshëve dhe njohuri të mjeteve dhe zanate dhe si ajo ndikon në aftësinë e një lloj 'për të kontrolluar dhe të përshtaten me mjedisin e vet. Technology is a term with origins in the Greek technología ( τεχνολογία ) — téchnē ( τέχνη ), 'craft' and -logía ( -λογία ), the study of something, or the branch of knowledge of a discipline. [ 1 ] However, a strict definition is elusive; "technology" can refer to material objects of use to humanity, such as machines , hardware or utensils , but can also encompass broader themes, including systems , methods of organization , and techniques . Teknologjia është një term me origjinë në technología greke (τεχνολογία) - téchnē (τέχνη), 'artizanale dhe-logía (-λογία), studimi i diçka, ose degë të dijes e disiplinës. [1] Sidoqoftë, një përkufizim strikt është i pakuptueshëm; "teknologji" mund t'i referohet objekteve materiale të përdorimit të njerëzimit, si makinat, hardware ose vegla, por gjithashtu mund të përfshijë temat më të gjerë, duke përfshirë sistemet, metodat e organizimit dhe teknikat. The term can either be applied generally or to specific areas: examples include "construction technology", "medical technology", or " state-of-the-art technology". Termi mund të zbatohet ose në përgjithësi ose në fushat e veçanta të kërkuara: shembujt përfshijnë "teknologjia e ndërtimit", "teknologjisë mjekësore", apo "shtet-i--teknologji artit".
The human species' use of technology began with the conversion of natural resources into simple tools. Përdorimin e llojeve të njeriut të teknologjisë filloi me konvertimin e burimeve natyrore në mjete të thjeshta. The prehistorical discovery of the ability to control fire increased the available sources of food and the invention of the wheel helped humans in travelling in and controlling their environment. Zbulim prehistorik të aftësisë për të kontrolluar zjarrin rritur burimet në dispozicion për ushqim dhe shpikja e rrotës ka ndihmuar njerëzit të udhëtonin në mjedis dhe kontrollin e tyre. Recent technological developments, including the printing press , the telephone , and the Internet , have lessened physical barriers to communication and allowed humans to interact freely on a global scale. Zhvillimet e fundit teknologjike, duke përfshirë makinë shtypi, telefon dhe internet, kanë pakėsuar pengesave fizike për komunikim dhe lejuar njerëzit që të bashkëveprojnë lirisht në një shkallë globale. However, not all technology has been used for peaceful purposes; the development of weapons of ever-increasing destructive power has progressed throughout history, from clubs to nuclear weapons . Megjithatë, jo të gjithë teknologjia ka qenë përdorur për qëllime paqësore, zhvillimin e armëve të pushtetit gjithnjë në rritje shkatërrues ka përparuar gjatë gjithë historisë, nga klubet për të armëve bërthamore.
Technology has affected society and its surroundings in a number of ways. Teknologjia ka ndikuar në shoqëri dhe rrethinat e saj në një numër mënyrash. In many societies, technology has helped develop more advanced economies (including today's global economy ) and has allowed the rise of a leisure class . Në shumë shoqëri, teknologjia ka ndihmuar zhvillimin e ekonomive më të përparuara (duke përfshirë ekonominë globale e sotme) dhe ka lejuar lindjen e një klasë kohës së lirë. Many technological processes produce unwanted by-products, known as pollution , and deplete natural resources, to the detriment of the Earth and its environment . Shumë proceset teknologjike të prodhuar nënproduktet e padëshiruara, i njohur si ndotja, dhe zbrazë burimeve natyrore, në dëm të tokës dhe të mjedisit të saj. Various implementations of technology influence the values of a society and new technology often raises new ethical questions. Implementimi të ndryshme të ndikimit teknologjisë vlerat e një shoqërie dhe teknologji të re shpesh shtron pyetje të reja etike. Examples include the rise of the notion of efficiency in terms of human productivity, a term originally applied only to machines, and the challenge of traditional norms. Shembujt përfshijnë rritjen e nocionit të efikasitetit në aspektin e produktivitetit të njeriut, një term të aplikuar në fillim vetëm për makinat, dhe sfida e normave tradicionale.
Philosophical debates have arisen over the present and future use of technology in society, with disagreements over whether technology improves the human condition or worsens it. Neo-Luddism , anarcho-primitivism , and similar movements criticise the pervasiveness of technology in the modern world, opining that it harms the environment and alienates people; proponents of ideologies such as transhumanism and techno-progressivism view continued technological progress as beneficial to society and the human condition. Debatet filozofike kanë lindur gjatë përdorimit të pranishëm dhe të ardhmen e teknologjisë në shoqëri, me mosmarrëveshjet mbi atë teknologji e përmirëson gjendjen e njeriut ose të përkeqësohet. Neo-Luddism, anarcho-primitivism, dhe lëvizje të ngjashme të kritikojë pervasiveness e teknologjisë në botën moderne, opining se ajo dëmton mjedisin dhe tjetërson njerëzve, ithtarët e ideologjive të tilla si transhumanism dhe techno-pamje progressivism vazhduar përparimin teknologjik si të dobishëm për shoqërinë dhe gjendjen e njeriut. Indeed, until recently, it was believed that the development of technology was restricted only to human beings, but recent scientific studies indicate that other primates and certain dolphin communities have developed simple tools and learned to pass their knowledge to other generations. Në të vërtetë, deri kohët e fundit, besohej se zhvillimi i teknologjisë është i kufizuar vetëm për qeniet njerëzore, por studimet e kohëve të fundit shkencore tregojnë se primat të tjera dhe komuniteteve të caktuara delfin kanë zhvilluar mjete të thjeshta dhe të mësuar të kalojë njohuritë e tyre në brezat e tjerë.Përkufizimi dhe përdorimit

Merriam-fjalorit Webster ofron një përkufizim të termi: "zbatimin praktik të dijes, veçanërisht në një zonë të veçantë" dhe "aftësi të dhënë nga aplikimi praktik i njohurive". [1] Ursula Franklin, në vitin 1989 e saj "Real World of Technology "leksion, i dha një tjetër përkufizimi i konceptit, por është" praktikë, rruga ne bëjmë gjëra këtu rrotull ". [2] Termi është përdorur shpesh për të nënkuptuar një fushë specifike të teknologjisë, apo për të referuar në teknologji të lartë ose vetëm të konsumatorit elektronike, në vend se teknologji si një e tërë. [3], Bernard Stiegler, në Teknika dhe Koha, 1, e përcakton teknologjisë në dy mënyra: si "ndjekje e jetës me mjete të tjera përveç jetës", dhe si "materie organike inorganike." [ 4]
Technology can be most broadly defined as the entities, both material and immaterial, created by the application of mental and physical effort in order to achieve some value. Teknologjia mund të jetë më gjerësisht përcaktuar si subjektet, si materiale dhe jomaterial, e krijuar nga zbatimi i përpjekjeve mendore dhe fizike për të arritur disa vlera. In this usage, technology refers to tools and machines that may be used to solve real-world problems. Në këtë përdorim, teknologji të bëjë me mjetet dhe makinat që mund të përdoren për të zgjidhur problemet e botës reale. It is a far-reaching term that may include simple tools, such as a crowbar or wooden spoon , or more complex machines, such as a space station or particle accelerator . Kjo është një term shumë i arritjes se mund të përfshijnë mjete të thjeshta, të tilla si një lugë levë, ose prej druri, ose makina më komplekse, të tilla si një stacion hapësirë apo akselerator grimce. Tools and machines need not be material; virtual technology, such as computer software and business methods , fall under this definition of technology. [ 5 ] Mjetet dhe makina nuk ka nevojë të jetë materiale, teknologji virtuale, të tilla si programe kompjuterike dhe metodat e biznesit, bien nën këtë përkufizim të teknologjisë. [5]
The word "technology" can also be used to refer to a collection of techniques. Fjala "teknologji" mund të përdoret për t'iu referuar një koleksion të teknikave. In this context, it is the current state of humanity's knowledge of how to combine resources to produce desired products, to solve problems, fulfill needs, or satisfy wants; it includes technical methods, skills, processes, techniques, tools and raw materials. Në këtë kontekst, kjo është gjendja e tanishme e njerëzimit për njohuri se si të kombinohen burimet për prodhimin e produkteve të dëshiruar, për të zgjidhur problemet, plotësojnë nevojat, ose plotësoni dëshiron, por përfshin metodat teknike, aftësitë, proceset, teknikat, veglat dhe materialet e papërpunuara. When combined with another term, such as "medical technology" or "space technology", it refers to the state of the respective field's knowledge and tools. Kur kombinohet me një term, të tilla si "teknologjisë mjekësore" ose "teknologji hapësirë", ajo i referohet gjendjes së njohurive në fushën përkatëse dhe mjetet. " State-of-the-art technology" refers to the high technology available to humanity in any field. "Shtet-i--teknologji arti" i referohet të teknologjisë së lartë në dispozicion për të njerëzimit në çdo fushë.
Technology can be viewed as an activity that forms or changes culture. [ 6 ] Additionally, technology is the application of math, science, and the arts for the benefit of life as it is known. Teknologjia mund të shihet si një aktivitet që formon ose ndryshime të kulturës. [6] Përveç kësaj, teknologjia është aplikimi i matematikës, shkencës dhe arteve për të mirën e jetës ashtu siç është e njohur. A modern example is the rise of communication technology, which has lessened barriers to human interaction and, as a result, has helped spawn new subcultures; the rise of cyberculture has, at its basis, the development of the Internet and the computer . [ 7 ] Not all technology enhances culture in a creative way; technology can also help facilitate political oppression and war via tools such as guns. Një shembull moderne është ngritja e teknologjisë së komunikimit, i cili ka pakėsuar pengesave të ndërveprimit njerëzor dhe, si rezultat, ka ndihmuar pjellem subcultures reja; rritja e cyberculture ka, në bazë të saj, zhvillimin e internetit dhe të kompjuterit. [7 ] Jo të gjithë teknologjinë e rrit kulturës në një mënyrë krijuese, teknologjia mund të ndihmojë gjithashtu të lehtësojë shtypja politike dhe të luftës nëpërmjet mjete të tilla si armë. As a cultural activity, technology predates both science and engineering , each of which formalize some aspects of technological endeavor. Si një aktivitet kulturor, teknologji daton si shkencë dhe inxhinieri, secila prej të cilave disa aspekte të formalizohet përpjekje teknologjike.Shkencë, inxhinieri dhe teknologji

Dallimi mes shkencës, inxhinieri dhe teknologji nuk është gjithmonë i qartë. Shkenca është e hetimit të arsyetuar apo studimin e dukurive, që kanë për qëllim zbulimin e parimeve të qëndrueshme të ndër elementet e botës fenomenale nga punësimit teknikat formale të tilla si metodë shkencore. [8] Technologies nuk janë të zakonisht vetëm produktet e shkencës, sepse ata duhet të përmbushin kërkesat e tilla si ndërmarrjes, përdorshmërisë dhe të sigurisë.
Engineering is the goal-oriented process of designing and making tools and systems to exploit natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and techniques from science. Inxhinieri është qëllimi-proces i orientuar të projektimit dhe bërjen e mjeteve dhe sistemeve për të shfrytëzuar fenomeneve natyrore për mjete praktike njerëzore, shpesh (por jo gjithmonë) duke përdorur rezultatet dhe teknikat nga shkenca. The development of technology may draw upon many fields of knowledge, including scientific, engineering, mathematical , linguistic , and historical knowledge, to achieve some practical result. Zhvillimin e teknologjisë mund të tërheq me shumë fusha të dijes, duke përfshirë inxhinieri shkencore, matematikore, linguistike dhe historike njohuri, për të arritur një rezultat praktik.
Technology is often a consequence of science and engineering — although technology as a human activity precedes the two fields. Teknologjia është shpesh pasojë e shkencës dhe inxhinierisë - edhe pse e teknologjise si një aktivitet i paraprin njeriut dy fusha. For example, science might study the flow of electrons in electrical conductors , by using already-existing tools and knowledge. Për shembull, shkenca mund studim rrjedhën e elektroneve në përçuesve elektrik, duke përdorur mjetet tashmë ekzistuese dhe njohuri. This new-found knowledge may then be used by engineers to create new tools and machines, such as semiconductors , computers , and other forms of advanced technology. Ky ri njohuri gjetur mund të përdoret nga inxhinierët për të krijuar mjete të reja dhe të makinave, të tilla si Gjysem perçuesit, kompjuterë, dhe formave të tjera të teknologjisë së përparuar. In this sense, scientists and engineers may both be considered technologists; the three fields are often considered as one for the purposes of research and reference. [ 9 ] Në këtë kuptim, shkencëtarëve dhe inxhinierëve të dy mund të konsiderohet teknologë; tri fusha janë konsideruar shpesh si një nga për qëllime të hulumtimit dhe referimi. [9]
The exact relations between science and technology in particular have been debated by scientists, historians, and policymakers in the late 20th century, in part because the debate can inform the funding of basic and applied science. Marrëdhëniet e saktë në mes të shkencës dhe teknologjisë në veçanti janë diskutuar nga shkencëtarët, historianët, dhe politikëbërësit në fund të shekullit të 20-të, pjesërisht për shkak se debati mund të informojnë financimin e shkencës bazë dhe e aplikuar. In immediate wake of World War II , for example, in the United States it was widely considered that technology was simply "applied science" and that to fund basic science was to reap technological results in due time. Në vazhdën e menjëhershëm të Luftës së Dytë Botërore, për shembull, në Shtetet e Bashkuara ajo është konsideruar gjerësisht se teknologjia ishte thjesht "aplikuar shkenca" dhe se për të financuar shkenca themelore ishte që të korrin rezultatet e teknologjik në kohën e duhur. An articulation of this philosophy could be found explicitly in Vannevar Bush 's treatise on postwar science policy, Science—The Endless Frontier : "New products, new industries, and more jobs require continuous additions to knowledge of the laws of nature... This essential new knowledge can be obtained only through basic scientific research." Një artikulim i këtij filozofi mund të gjenden në mënyrë të qartë në Vannevar Bush 's traktat mbi politikat e shkencës pasluftës, Shkenca-Kufi Endless: "produkte të reja, industri të reja, dhe më shumë vende pune kërkojnë Futjet më të vazhdueshëm për njohuritë e ligjet e natyrës ... Kjo njohuri thelbësore të reja mund të merret vetëm nëpërmjet kërkimit bazë shkencore. " In the late-1960s, however, this view came under direct attack, leading towards initiatives to fund science for specific tasks (initiatives resisted by the scientific community). Në fund-viteve 1960, megjithatë, kjo pamje u sulmua direkt, duke çuar drejt iniciativave për financimin e shkencës për detyra të veçanta (iniciativave rezistuar nga komuniteti shkencor). The issue remains contentious—though most analysts resist the model that technology simply is a result of scientific research. [ 10 ] [ 11 ] Çështje mbetet e diskutueshme edhe pse shumë analistë ballë teknologjisë model që thjesht është një rezultat i kërkimit shkencor.

Roli në historinë njerëzore
Paleolitit (2,5 milion - 10.000 pes)
Përdorimi i mjeteve nga njerëzit në fillim ishte pjesërisht një proces të zbulimit, pjesërisht e evolucionit. Early humans evolved from a race of foraging hominids which were already bipedal , [ 12 ] with a brain mass approximately one third that of modern humans. [ 13 ] Tool use remained relatively unchanged for most of early human history, but approximately 50,000 years ago, a complex set of behaviors and tool use emerged, believed by many archaeologists to be connected to the emergence of fully-modern language . [ 14 ] E hershme njerëzit evoluar nga një garë e foraging hominids të cilat ishin tashmë me dy këmbë, [12] me një masë e trurit që përafërsisht një e treta e njerëzve modern. [13] përdorni Tool ka mbetur relativisht e pandryshuar për më të hershme të historisë njerëzore, por rreth 50.000 vjet më parë, një grup kompleks i sjelljeve dhe përdorimit mjet doli, besohet nga shumë arkeologë të lidhur me shfaqjen e plotësisht gjuhën-moderne.

Vegla guri
Stërgjyshërit e njeriut janë përdorur gurë dhe mjete të tjera që kohë më parë shfaqjen e Homo Sapiens përafërsisht 200,000 vjet më parë. [15] Metodat e hershme të mjet bërë gur, e njohur si industri "Oldowan", datojnë që të paktën 2.3 milion vjet më parë , [16] me dëshmi të hershme të drejtpërdrejtë të përdorimit mjet gjetur në Etiopi në Luginën Rift të Madh, që datojnë në 2.5 milion vjet më parë. [17] Kjo epokë e mjet i përdorimit guri quhet Paleoliti, ose "mosha e Vjetër gur", dhe përfshin të gjithë historinë njerëzore deri në zhvillimin e bujqësisë rreth 12.000 vjet më parë.
To make a stone tool, a " core " of hard stone with specific flaking properties (such as flint ) was struck with a hammerstone . Për të bërë një mjet gur, një "thelbin" e gur vështirë me pronat flaking specifike (të tilla si strall) ishte goditur me një hammerstone. This flaking produced a sharp edge on the core stone as well as on the flakes, either of which could be used as tools, primarily in the form of choppers or scrapers . [ 18 ] These tools greatly aided the early humans in their hunter-gatherer lifestyle to perform a variety of tasks including butchering carcasses (and breaking bones to get at the marrow ); chopping wood; cracking open nuts; skinning an animal for its hide ; and even forming other tools out of softer materials such as bone and wood. [ 19 ] Kjo flaking prodhuar një teh të mprehtë në gurin bazë si edhe në thekon, ose të cilat mund të përdoren si mjete, kryesisht në formën e choppers ose scrapers. [18] Këto mjete të ndihmuar në masë të madhe e njeriut në fillim të gjahtar e tyre-gatherer jetese për të kryer një varg detyrash përfshirë carcasses butchering (dhe e eshtra të thyer për të marrë në palcën); shëndoshë druri; plasaritje arra hapur; skinning një kafshë për të fshehur dhe madje edhe formimin e mjete të tjera prej materialeve të butë si të kockës dhe druri. [19]
The earliest stone tools were crude, being little more than a fractured rock. Mjetet më të hershme guri ishin të papërpunuar, që pak më shumë se një gur i thyer. In the Acheulian era, beginning approximately 1.65 million years ago, methods of working these stone into specific shapes, such as hand axes emerged. Në epokën Acheulian, duke filluar përafërsisht 1.65 milion vjet më parë, metodat për të punuar këto gurë në forma të veçanta, të tilla si akset dorë doli. The Middle Paleolithic , approximately 300,000 years ago, saw the introduction of the prepared-core technique , where multiple blades could be rapidly formed from a single core stone. [ 18 ] The Upper Paleolithic , beginning approximately 40,000 years ago, saw the introduction of pressure flaking , where a wood, bone, or antler punch could be used to shape a stone very finely. [ 20 ] Paleoliti mesme, rreth 300.000 vjet më parë, pa futjen e teknikës përgatitur-core, ku blades shumë shpejt mund të jetë formuar nga një guri kryesor të vetme. [18] Paleoliti e Epërme, duke filluar rreth 40.000 vjet më parë, pa futjen e presionit flaking, ku një dru, kockë, ose të shënoj antler mund të përdoret për të krijuar një gur shumë të imët. [20]

Zjarri
Zbulimin dhe shfrytëzimin e zjarrit, një burim të thjeshtë të energjisë me përdorim shumë të thellë, ishte një pikë kthese në evolucionin teknologjik të njerëzimit. [21] Data e saktë e zbulimi i tij nuk është i njohur, dëshmi e djegur kockat e kafshëve në djepi i njerezimit sugjeron se zbutje e zjarrit ka ndodhur para 1.000.000 pes; [22] konsensus dijetari tregon se Homo erectus kishte kontrolluar nga zjarri në mes të 500.000 dhe 400.000 pes pes. [23] [24] zjarr, ushqyer me dru dhe qymyr, lejoi që në fillim njerëzit të kuzhinier ushqimin e tyre për të rritur tretshmërinë saj, vlera e tij ushqyese përmirësimin dhe zgjerimin e numrit të ushqimeve që mund të hahet. [25]

Veshje dhe strehim
Përparimet teknologjike të tjera të bëra gjatë periudhës Paleoliti ishin veshje dhe strehim, miratimin e dy teknologjive nuk mund të datës saktësisht, por ata ishin një përparim njerëzimit kyç për të. As the Paleolithic era progressed, dwellings became more sophisticated and more elaborate; as early as 380,000 BC, humans were constructing temporary wood huts. [ 26 ] [ 27 ] Clothing, adapted from the fur and hides of hunted animals, helped humanity expand into colder regions; humans began to migrate out of Africa by 200,000 BC and into other continents, such as Eurasia . [ 28 ] Si Paleoliti përparuar të kohës, shtëpitë u bë më e sofistikuar dhe më të përpunuar, sa më shpejt që 380.000 pes, njerëzit janë ndërtuar kasollet e përkohshme të drurit. [26] [27] Veshje, adaptuar nga lesh dhe fsheh të gjuajtur kafshë, ka ndihmuar njerëzimit zgjerohet në colder rajonet; njerëzit filluan të emigrojnë jashtë Afrikës nga 200,000 para Krishtit dhe në kontinente të tjera, të tilla si Eurasia. [28]
Humans began to work bones, antler , and hides , as evidenced by burins and racloirs produced during this period. [ citation needed ] Njerëzit filluan të punojnë kockat, antler, dhe fshihet, siç dëshmohet nga burins dhe racloirs prodhuar gjatë kësaj periudhe.

Neolitike me klasike ne lashtesi (10.000 pes - 300AD)

Ngjitja teknologjik Njeriu filloi me zell në atë që është njohur si periudha neolitike ( "mosha e re gur"). The invention of polished stone axes was a major advance because it allowed forest clearance on a large scale to create farms. Shpikje e akseve guri i lëmuar ishte një përparim i madh, sepse ajo i lejoi pastrimin e pyjeve në një shkallë të madhe për të krijuar ferma. The discovery of agriculture allowed for the feeding of larger populations, and the transition to a sedentist lifestyle increased the number of children that could be simultaneously raised, as young children no longer needed to be carried, as was the case with the nomadic lifestyle. Zbulimi i bujqësisë lejohet për ushqim të popullsive më të madhe, dhe kalimi në një mënyrë jetese sedentist rritur numri i fëmijëve që mund të jetë ngritur në të njëjtën kohë, si fëmijët e vegjël nuk duhet të jetë kryer, siç ishte rasti me stilin e jetesës nomade. Additionally, children could contribute labor to the raising of crops more readily than they could to the hunter-gatherer lifestyle. [ 29 ] [ 30 ] Përveç kësaj, fëmijët e punës mund të kontribuojë në rritjen e të lashtave më mirë se ata mund të gjahtarit-gatherer jetesës. [29] [30]
With this increase in population and availability of labor came an increase in labor specialization. [ 31 ] What triggered the progression from early Neolithic villages to the first cities, such as Uruk , and the first civilizations, such as Sumer , is not specifically known; however, the emergence of increasingly hierarchical social structures, the specialization of labor, trade and war amongst adjacent cultures, and the need for collective action to overcome environmental challenges, such as the building of dikes and reservoirs , are all thought to have played a role. [ 32 ] Me këtë rritje të popullsisë dhe disponueshmërinë e punës erdhi një rritje në specializim të punës. [31] Çfarë shkaktuar progresion nga fshatrat e hershme neolitike në drejtim të qyteteve të parë, të tilla si Uruk, dhe civilizimeve të parë, të tilla si Sumer, nuk është veçanërisht i njohur; megjithatë, shfaqja e strukturave gjithnjë e më shumë hierarkik shoqëror, specializim të punës, tregtisë dhe lufta midis kulturave ngjitur, dhe nevojën për veprim të përbashkët për të kapërcyer sfidat e mjedisit, të tilla si ndërtimi i pritat dhe rezervuarëve, mendohet se të gjithë të kenë luajtur një rol . [32]

Mjete Metal

Vazhdimi i çuar në përmirësime të furrës dhe bellows dhe aftësinë për të dhënë ndjej dhe arritjen e metaleve të lindjes (natyrisht që ndodhin në formë relativisht të pastër). [33] Gold, bakri, argjendi, dhe plumbi, metale të tilla ishin në fillim. The advantages of copper tools over stone, bone, and wooden tools were quickly apparent to early humans, and native copper was probably used from near the beginning of Neolithic times (about 8000 BC). [ 34 ] Native copper does not naturally occur in large amounts, but copper ores are quite common and some of them produce metal easily when burned in wood or charcoal fires. Bakrit avantazhet e mjeteve të bakrit mbi gur, kockë, dhe mjetet prej druri u shpejt e qartë për njerëzit në fillim, dhe banues u përdor ndoshta nga afër fillimi i herë neolitike (rreth 8.000 para Krishtit). [34] bakrit amtare nuk natyrisht ndodhin në të mëdha shumat, por mineraleve të bakrit janë mjaft të zakonshme dhe disa prej tyre të prodhojnë metali lehtë kur djegur në dru apo qymyr zjarreve. Eventually, the working of metals led to the discovery of alloys such as bronze and brass (about 4000 BC). Përfundimisht, duke punuar e metaleve çoi në zbulimin e lidhjeve të tilla si bronzi dhe bronzi (rreth 4.000 para Krishtit). The first uses of iron alloys such as steel dates to around 1400 BC. Përdor parë të lidhjeve të tilla si hekuri datat çeliku në rreth 1400 pes.

Energjisë dhe të Transportit
Ndërkohë, njerëzit janë mësuar të shfrytëzuar format e tjera të energjisë. The earliest known use of wind power is the sailboat. [ citation needed ] The earliest record of a ship under sail is shown on an Egyptian pot dating back to 3200 BC. [ citation needed ] From prehistoric times, Egyptians probably used "the power of the Nile" annual floods to irrigate their lands, gradually learning to regulate much of it through purposely-built irrigation channels and 'catch' basins. Më herët i njohur përdorimi i energjisë së erës është varkë me vela. [Redakto] Të dhënat më të hershme të një anijeje me vela është treguar në një tenxhere egjiptian që datojnë që nga 3200 para Krishtit. [Redakto] Nga herë parahistorike, Egjiptasit përdorur ndoshta "fuqia e "përmbytjet Nil vjetor të vadis tokat e tyre, gradualisht të mësuarit për të rregulluar shumë e saj përmes kanaleve të ujitjes me qëllim-ndërtuar dhe 'baseneve kapur'. Similarly, the early peoples of Mesopotamia, the Sumerians, learned to use the Tigris and Euphrates rivers for much the same purposes. Në mënyrë të ngjashme, popujt e hershme të Mesopotamisė, Sumerians, mësuar të përdorë lumenjve Tigris dhe Eufrat për shumë qëllime të njëjta. But more extensive use of wind and water (and even human) power required another invention. Por përdorim më të gjerë të erës dhe ujit (dhe madje edhe të njeriut) fuqia e nevojshme një tjetër shpikje.

The wheel was invented in circa 4000 BC. Rrota u shpik në rreth 4.000 para Krishtit. According to archaeologists, the wheel was invented around 4000 BC The wheel was probably independently invented in Mesopotamia (in present-day Iraq ) as well. Sipas arkeologëve, të rrota u shpik rreth 4.000 pes Rrota ndoshta ishte shpikur në mënyrë të pavarur në Mesopotami (në e sotme Irak) si edhe. Estimates on when this may have occurred range from 5500 to 3000 BC, with most experts putting it closer to 4000 BC The oldest artifacts with drawings that depict wheeled carts date from about 3000 BC; however, the wheel may have been in use for millennia before these drawings were made. Vlerësimet se kur kjo mund të ketë ndodhur varg 5.500-3.000 para Krishtit, me ekspertë të më vënë atë më afër 4.000 pes objekte të vjetra me vizatime të cilat e përshkruajnë datë karrocat me rrota prej rreth 3000 pes, megjithatë, timon mund të ketë qenë në përdorim për mijëvjeçarë para këto vizatime janë bërë. There is also evidence from the same period of time that wheels were used for the production of pottery . Ka edhe dëshmi të njëjtën periudhë kohore që rrotat janë përdorur për prodhimin e qeramikës. (Note that the original potter's wheel was probably not a wheel, but rather an irregularly shaped slab of flat wood with a small hollowed or pierced area near the center and mounted on a peg driven into the earth. It would have been rotated by repeated tugs by the potter or his assistant.) More recently, the oldest-known wooden wheel in the world was found in the Ljubljana marshes of Slovenia. [ 35 ] (Vini re se rrota e poçarit origjinal ishte ndoshta jo një rrotë, por përkundrazi një pllakë druri në formë të çrregullt e sheshtë me një sipërfaqe të vogël hollowed ose therur në afërsi të qendrës dhe të ngritur mbi një kunj shtyrë në tokë. Kjo do të ishte ndërruar nga tugs përsëritura nga e poçarit ose asistenti i tij.) Më shumë kohët e fundit, më i vjetër i njohur rrota druri në botë u gjet në keneta Lubjanë të Sllovenisë. [35]
The invention of the wheel revolutionized activities as disparate as transportation, war, and the production of pottery (for which it may have been first used). Shpikja e timonit revolucionarizuar aktivitetet e si si transporti, i pangjashëm, lufta, dhe prodhimin e qeramikës (për të cilat ajo mund të ketë qenë përdorur më parë). It didn't take long to discover that wheeled wagons could be used to carry heavy loads and fast (rotary) potters' wheels enabled early mass production of pottery. Ajo nuk ka marrë kohë për të zbuluar se vagonë me rrota të mund të përdoret për të kryer ngarkesave të rënda dhe të shpejta (rrotullues) rrota poçari i aktivizuar në fillim të prodhimit në masë të qeramike. But it was the use of the wheel as a transformer of energy (through water wheels, windmills, and even treadmills) that revolutionized the application of nonhuman power sources. Por kjo ishte përdorimi i timon si një transformator të energjisë (nëpërmjet rrotave të ujit, erës, dhe madje treadmills) qe revolucionarizoi aplikimin e burimeve të energjisë nonhuman.

Historia Moderne (300 AD -)

Tools të përfshijnë të dy makina të thjeshta (të tilla si levë, helikë, dhe rrotull), dhe makina më komplekse (te tilla si orën, motor, gjeneratori elektrik si dhe motori elektrik, kompjuter, radio, dhe Stacioni Space, në mesin e shumë të tjerë). As tools increase in complexity, so does the type of knowledge needed to support them. Si mjete rritje në kompleksitet, kështu që ka lloji i njohurive të nevojshme për të mbështetur ato. Complex modern machines require libraries of written technical manuals of collected information that has continually increased and improved — their designers, builders, maintainers, and users often require the mastery of decades of sophisticated general and specific training. Makina komplekse moderne kërkojnë bibliotekat e manualeve teknike të shkruara të informatave të mbledhura që ka rritur vazhdimisht dhe përmirësuar - designers e tyre, ndërtuesve, mirëmbajtësve, dhe shpesh përdoruesit kërkojnë zotërim të dekadave të trajnimit të sofistikuara të përgjithshme dhe të veçanta. Moreover, these tools have become so complex that a comprehensive infrastructure of technical knowledge-based lesser tools, processes and practices (complex tools in themselves) exist to support them, including engineering , medicine , and computer science . Për më tepër, këto mjete janë bërë aq komplekse që një infrastrukturë e plotë e njohurive teknike bazuar në mjetet më të vogël, proceset dhe praktikat (mjete kompleks në vetvete) ekzistojnë për të mbështetur ato, duke përfshirë inxhinieri, mjekësi, dhe shkenca kompjuterike. Complex manufacturing and construction techniques and organizations are needed to construct and maintain them. Kompleksi prodhimit dhe teknikat e ndërtimit dhe organizatat janë të nevojshme për të ndërtuar dhe mbajtur ato. Entire industries have arisen to support and develop succeeding generations of increasingly more complex tools. Industri plotė kanë lindur për të mbështetur dhe zhvilluar duke pasuar gjeneratat e mjeteve gjithnjë e më komplekse. The relationship of technology with society ( culture) is generally characterized as synergistic, symbiotic, co-dependent, co-influential, and co-producing, ie technology and society depend heavily one upon the other (technology upon culture, and culture upon technology). Marrëdhënien e teknologjisë me shoqërinë (kultura) është karakterizuar përgjithësisht si synergistic, symbiotic, bashkë-varur, bashkë-me ndikim, dhe bashkë-prodhimit, të teknologjisë dhe shoqërisë dmth varen rëndë mbi një teknologji të tjera (sipas kultura, dhe kultura me teknologji) . It is also generally believed that this synergistic relationship first occurred at the dawn of humankind with the invention of simple tools, and continues with modern technologies today. Ajo është gjithashtu besohet përgjithësisht se kjo marrëdhënie synergistic parë ka ndodhur në agim të njerëzimit me shpikjen e mjeteve të thjeshta, dhe vazhdon me teknologjitë moderne sot. Today and throughout history, technology influences and is influenced by such societal issues/factors as economics, values, ethics, institutions, groups, the environment, government, among others. Sot dhe gjatë gjithë historisë, teknologjia ndikon dhe ndikohet nga çështje të tilla shoqërore / faktorë si ekonomi, vlera, etika, institucione, grupe, mjedis, qeveria, ndër të tjera. The discipline studying the impacts of science, technology, and society and vice versa is called Science and technology in society. Të disiplinës studimin e ndikimit të shkencës, teknologjisë, dhe shoqërisë dhe anasjelltas është quajtur Shkencë dhe teknologji në shoqëri.Teknologji dhe filozofi
Technicism
Generally, technicism is an over reliance or overconfidence in technology as a benefactor of society. Në përgjithësi, technicism është një mbi mbështetja apo vetëbesim në teknologji si një benefactor e shoqërisë.
Taken to extreme, some argue that technicism is the belief that humanity will ultimately be able to control the entirety of existence using technology. Marra për të ekstreme, disa argumentojnë se technicism është besimi që njerëzimi në fund të fundit do të jetë në gjendje të kontrollojnë tërësinë e ekzistencës duke përdorur teknologji. In other words, human beings will someday be able to master all problems and possibly even control the future using technology. Me fjalë të tjera, qeniet njerëzore do të jetë në gjendje një ditë për të zotëruar të gjitha problemet dhe ndoshta edhe kontroll duke përdorur teknologji të ardhmen. Some, such as Monsma, [ 36 ] connect these ideas to the abdication of religion as a higher moral authority. Disa, të tilla si Monsma, [36] lidh këto ide të abdikim e fesë si një autoritet të lartë moral.
Optimism Optimizëm
See also: Extropianism Shih gjithashtu: Extropianism
Optimistic assumptions are made by proponents of ideologies such as transhumanism and singularitarianism , which view technological development as generally having beneficial effects for the society and the human condition. Supozimet optimiste janë bërë nga ithtarët e ideologjive të tilla si transhumanism dhe singularitarianism, që shohin zhvillimin teknologjik si përgjithësisht ka efekte të dobishme për shoqërinë dhe gjendjen e njeriut. In these ideologies, technological development is morally good. Në këto ideologji, zhvillimi teknologjik është moralisht e mirë. Some critics see these ideologies as examples of scientism and techno-utopianism and fear the notion of human enhancement and technological singularity which they support. Disa kritikë të parë këto ideologji si shembuj të scientism dhe techno-utopianism dhe frika nocionin e zgjerimin e njeriut dhe veçori teknologjike që ata mbështesin. Some have described Karl Marx as a techno-optimist. [ 37 ] Disa e kanë përshkruar Karl Marx si një techno-optimist. [37]
Pessimism Pesimizmi
See also: Luddite , Neo-luddism , Anarcho-primitivism , and Bioconservatism Shih gjithashtu: Luddite, Neo-luddism, Anarcho-primitivism, dhe Bioconservatism
On the somewhat pessimistic side are certain philosophers like the Herbert Marcuse and John Zerzan , who believe that technological societies are inherently flawed a priori . Në anën disi pesimist janë të filozofëve të caktuara si Herbert Marcuse dhe John Zerzan, të cilët besojnë se shoqëritë e teknologjike janë të meta në thelb a priori. They suggest that the result of such a society is to become evermore technological at the cost of freedom and psychological health. Ata bëjnë me dije se rezultat i një shoqëri të tillë është që të bëhet gjithmonë teknologjik në koston e lirisë dhe shëndetit psikologjik.
Many, such as the Luddites and prominent philosopher Martin Heidegger , hold serious reservations, although not a priori flawed reservations, about technology. Shumë, të tilla si Luddites dhe filozof i shquar Martin Heidegger, të mbajë rezerva serioze, edhe pse jo rezerva priori të meta, rreth teknologjisë. Heidegger presents such a view in " The Question Concerning Technology ": "Thus we shall never experience our relationship to the essence of technology so long as we merely conceive and push forward the technological, put up with it, or evade it. Everywhere we remain unfree and chained to technology, whether we passionately affirm or deny it." [ 38 ] Heidegger paraqet një pamje të tillë në "Pyetje lidhje me teknologji": "Kështu ne nuk do të përvojës marrëdhëniet tona me thelbin e teknologjisë për aq sa ne vetëm me fjalë dhe të shtyjë përpara teknologjik, e vënë me të, apo t'i shmanget ajo. Everywhere mbetemi unfree dhe lidhur me zinxhirë teknologji, nëse ne pasion pohojmë ose e mohojnë atë. "[38]
Some of the most poignant criticisms of technology are found in what are now considered to be dystopian literary classics, for example Aldous Huxley's Brave New World and other writings, Anthony Burgess's A Clockwork Orange , and George Orwell's Nineteen Eighty-Four . Disa nga kritikat më prekës i teknologjisë janë gjetur në atë që janë të konsiderohen të jenë dystopian klasike letrare, për Brave shembull Aldous Huxley e reja Botërore dhe shkrime të tjera, Një Anthony Burgess's Clockwork Orange, dhe Tetëdhjetë e Nëntëmbëdhjetë të George Orwell-Four. And, in Faust by Goethe , Faust's selling his soul to the devil in return for power over the physical world, is also often interpreted as a metaphor for the adoption of industrial technology. Dhe, në Faust nga Gëte, Fausti i shitur shpirtin e tij të djallit, në këmbim për pushtet mbi botën fizike, është edhe interpretohet shpesh si një metaforë për miratimin e teknologjisë industriale.
An overtly anti-technological treatise is Industrial Society and Its Future , written by Theodore Kaczynski (aka The Unabomber ) and printed in several major newspapers (and later books) as part of an effort to end his bombing campaign of the techno-industrial infrastructure. Një haptazi anti-traktat është teknologjike industriale Shoqëria dhe e ardhmja, i shkruar nga Theodore Kaczynski saj (aka Unabomber) dhe te botuara në disa gazeta të mëdha (dhe më vonë libra) si pjesë e një përpjekje për t'i dhënë fund fushatës së tij bombardimin e infrastrukturës techno-industrial.
Appropriate technology Teknologji duhur
See also: Technocriticism and Technorealism Më tepër: Technocriticism dhe Technorealism
The notion of appropriate technology , however, was developed in the 20th century (eg, see the work of Jacques Ellul ) to describe situations where it was not desirable to use very new technologies or those that required access to some centralized infrastructure or parts or skills imported from elsewhere. Nocioni i teknologjisë së përshtatshme, megjithatë, u zhvillua në shekullin e 20 (psh, shih punën e Jacques Ellul) për të përshkruar situata ku nuk ishte e dëshirueshme që të përdorin teknologji shumë të reja ose ato që qasjen e kërkuar për një infrastrukturë të centralizuar apo pjesët ose shkathtësi importuar nga vende të tjera. The eco-village movement emerged in part due to this concern. Eko-Lëvizja e fshatit dolën në pjesën për shkak të këtij shqetësimi.
 Lajme  Argëtim  Kosova Pc  Boni Production  Sherbime
 Aktuale  Video Klipe  Impresum  Web Design  Web Messenger
 Horoskopi  Tv Live  Kontaktoni  Multimedia  Photoshop Online
 Moti  Filma Online  Regjistrohu  Pc Serives & Reklama  ...më shum shërbime
E themeluar në vitin 2010, KosovaPc është burimi kryesor për lajme në mediat sociale dhe digjitale, të teknologjisë dhe web-kulturës.
Për Funksionim të shpejtë ju Rekomandojm | Të gjitha të drejtat e rezervuara ©2010-2011 Shkencë dhe Teknologji KosovaPc.Tk Logo KosovaPc, Inc